Jakie świadczenia przysługują samozatrudnionym na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej?

adwokat Katarzyna Zagata
21.04.2020
Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Sprawdź o jakie świadczenia możesz się ubiegać na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 2.0.

ZWOLNIENIE Z ZUS NA 3 MIESIĄCE

Możesz złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020r.

Warunki, które musisz spełnić:

 • prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą co najmniej od 1 kwietnia 2020r.,
 • Twój przychód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15.681 zł.,
 • na koniec 2019r. nie miałeś zaległości w opłacaniu składek ZUS
 • musisz złożyć wniosek do dnia 30 czerwca 2020r.,

Najlepiej złożyć wniosek drogą elektroniczną przez portal PUE ZUS. W tym linku znajdziesz instrukcję złożenia wniosku.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Celem tego świadczenia jest rekompensata utraty przychodów z prowadzonej działalności. Świadczenie przysługuje w wysokości 2080 zł. albo 1300 zł. (jeśli rozliczasz się w formie karty podatkowej oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.)

Warunki, które musisz spełnić:

 • prowadziłeś działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020r. i  nie zawiesiłeś działalności,
 • przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym (np. w lutym osiągnąłeś przychód 15.000 zł., a w marcu 12.000 zł.- wówczas możesz składać wniosek, ponieważ spadek przychodu wyniósł co najmniej 15%),
 • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

Możesz uzyskać to świadczenie również jeśli:

 • rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.

Możesz skorzystać ze wsparcia nawet 3 krotnie jeśli złożysz oświadczenie, że Twoja sytuacja nie uległa poprawie. Możesz skorzystać z tego świadczenia nawet jeśli korzystasz z ulgi na start lub z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +).

Najlepiej złożyć wniosek drogą elektroniczną przez portal PUE ZUS. W tym linku znajdziesz instrukcję złożenia wniosku.

„POŻYCZKA”, KTÓREJ NIE MUSISZ ZWRACAĆ

Tak, to nie żart. Jeśli w ciągu 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nadal będziesz prowadzić działalność gospodarczą na Twój wniosek pożyczka ulega umorzeniu, a więc nie będziesz jej musiał zwracać. Kwota, o którą możesz się ubiegać to 5.000 zł. Przyznane środki powinieneś wykorzystać na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki, które musisz spełnić:

 • prowadziłeś działalność gospodarczą przed 1 marca 2020r.,
 • nie otrzymałeś nigdy pożyczki przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • nie złożyłeś wniosku o udzielenie pożyczki w innym powiatowym urzędzie pracy, niż wskazany we wniosku.

Złożenie wniosku o udzielenie pożyczki nie wyklucza złożenia wniosku o świadczenie postojowe. Do uzyskania pożyczki nie musisz wykazywać spadku przychodów z działalności. Pamiętaj, że aby móc wnioskować o umorzenie pożyczki nie możesz w ciągu 3 miesięcy od dnia jej otrzymania zakończyć ani zawiesić działalności.

Najlepiej złożyć wniosek drogą elektroniczną przez portal praca.gov.pl. W tym linku znajdziesz instrukcję złożenia wniosku.

DOFINANSOWANIE Z PUP

Jest wypłacane w celu skompensowania spadku obrotów.

Warunki, które musisz spełnić:

 • złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy  właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru (możliwe również przez platformę praca.gov.pl)
 • nie możesz mieć zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80 proc. –  dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, możesz udostępnić go w mediach społecznościowych lub przesłać link znajomym przedsiębiorcom.

 

Tagi:

« Wróć do listy wszystkich artykułów

Zamów darmową wycenę sprawy

Skontaktuję się z Tobą w ciągu 24 godzin.